Samtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att optimera och kontinuerligt förbättra vår webbplats. I detta syfte använder vi oss bland annat av Google Analytics. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor. Ytterligare information om kakor framgår av vår dataskyddspolicy. OK Anpassa inställningarnaSamtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att göra vår webbplats användarvänligare. Vår dataskyddspolicy är tänkt att säkerställa att du är medveten om att uppgifter samlas in och behandlas på vår webbplats, även genom kakor.
Vi vill att du ska kunna avgöra själv om vi ska få använda oss av sådana cookies som inte är absolut nödvändiga för webbplatsens tekniska funktioner.

Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar.

Ytterligare information framgår av vår dataskyddspolicy.

Klicka här för att aktivera/avaktivera Google Analytics och GoogleAds. Denna cookie hjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda.

GoogleAds är baserade på ditt intresse i produkter som visats dig tidigare på andra webbplatser. För detta ändamål sparas cookies som innehåller din IP-adress och dina användningsuppgifter på din dator.
Google AdWords är ett retargeting-verktyg från Google LLC. Verktyget gör det möjligt att visa webbplatsen eller annonserade produkter på Google-söksidan.

Företaget

Open

POLICY

Nagel-Group är ett av Europas ledande livsmedelslogistikföretag. Vi bidrar med att dagligen förse mer än 500 miljoner människor i Europa med färska livsmedel.

Vi är väl medvetna om det ansvar vi har gentemot våra medarbetare, kunder och affärspartners. Därför engagerar vi oss i principerna för en ansvarsfull bolagsstyrning.

Vårt mål är att varje dag uppfylla kraven och förväntningarna hos våra kunder genom att erbjuda högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet. Ett ärligt och uppriktigt kundbemötande är därför ett måste. Efterlevnad av etiska, sociala och miljömässiga normer motiverar våra kunders och medarbetares obegränsade förtroende.

Vi förpliktar oss till affärsintegritet i enlighet med relevanta lagar och har tagit fram en Code of Conduct för medarbetare och leverantörer.

Denna anger bindande normer för kvalitet, affärsetik och integritet och är bindande för hela Nagel-Group.

Följande principer gäller för alla medarbetare och tjänsteleverantörer i Nagel-Group.

Labour Standards

Vi följer principerna för FN: s "Global Compact" liksom "ETI-Base Code (ETI-baskoden)". Dessutom respekterar vi principerna för 1998 års deklaration från International Labour Organisation (ILO) (Internationella arbetsorganisationen) om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen (”Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work”) i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Vi sörjer för säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Dessutom respekterar vi rätten till medbestämmande, uppskattar värdet av en intresseorganisation och garanterar en rättvis lön.

Health & Safety

Arbetssäkerhet och hälsa är en integrerad del av företagets alla arbetsprocesser. Vår arbetsmiljö måste alltid vara säker och ren. Gällande hälso- och säkerhetsbestämmelser måste strikt implementeras och följas. För att säkerställa detta vidtas åtgärder och utvecklas processer för att minimera faror, olyckor och negativa hälsoeffekter.

Företagsledningen tjänar som förebild inom detta område. Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen ligger till grund för vår framgångsrika verksamhet.

Business Ethics

Efterlevnad av lagar och förordningar är lika naturligt för oss som ett lagligt och pålitligt beteende inom alla områden. Vi tar bestämt avstånd från alla former av korruption och är skyldiga att respektera rättvis konkurrens och fri marknadsekonomi. Vi väljer ut våra affärspartners uteslutande enligt objektiva och värdeneutrala kriterier.

Vi lägger stor vikt vid ett företagsklimat, som präglas av öppenhet, transparens, respekt och förtroende. Detta gäller bemötande mot medarbetare, kunder, affärspartners samt andra organisationer och institutioner.

Skydd av personuppgifter och uppgifter som tilldelats oss av kunder är av högsta prioritet och är därmed en integrerad del i vår företagsverksamhet.

Sustainability

Vi har internaliserat vägen för hållbar handel och är övertygade om, att det är vårt ansvar som företag att behandla människor och natur som oumbärliga partners. Därför ser vi till att ekonomi och ekologi samspelar med varandra. Resursbesparande och hållbar utveckling är oupplösligt kopplad till vårt DNA som familjeföretag.

I denna anda fortsätter vi konsekvent att utveckla våra höga standarder, för att uppnå kontinuerliga förbättringar för människor och miljö. För oss är Green Logistics och socialt ansvar en viktig del i den dagliga verksamheten.

Continuous Improvement

För att permanent uppfylla våra kvalitetsstandarder, arbetar vi ständigt med att förbättra våra tjänster, strukturer och processer.

Varje medarbetares Know-how och färdigheter utgör grunden för denna kontinuerliga förbättringsprocess. För att uppnå detta, för vi en öppen kommunikation på alla företagsnivåer och vinnlägger oss om ett bemötande som präglas av ömsesidig respekt.

Varje medarbetare uppmanas att, rapportera överträdelse av lagar och/eller etiska-moraliska principer till den övervakningsansvarige eller till ombudsmannen i Nagel-Group. Visselblåsarens anonymitet upprätthålls. På detta sätt förhindrar Nagel-Group, att visselblåsare upplever nackdelar, om denne rapporterar faktiska eller misstänkta överträdelser.

Ytterligare information

Om du önskar ytterligare information eller om du har några frågor, ska du vända dig direkt till Corporate Legal-avdelningen eller ombudet för Nagel-Group. Kontaktuppgifterna finns under följande länk.

Download
Policy