Samtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att optimera och kontinuerligt förbättra vår webbplats. I detta syfte använder vi oss bland annat av Google Analytics. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor. Ytterligare information om kakor framgår av vår dataskyddspolicy. OK Anpassa inställningarnaSamtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att göra vår webbplats användarvänligare. Vår dataskyddspolicy är tänkt att säkerställa att du är medveten om att uppgifter samlas in och behandlas på vår webbplats, även genom kakor.
Vi vill att du ska kunna avgöra själv om vi ska få använda oss av sådana cookies som inte är absolut nödvändiga för webbplatsens tekniska funktioner.

Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar.

Ytterligare information framgår av vår dataskyddspolicy.

Klicka här för att aktivera/avaktivera Google Analytics och GoogleAds. Denna cookie hjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda.

GoogleAds är baserade på ditt intresse i produkter som visats dig tidigare på andra webbplatser. För detta ändamål sparas cookies som innehåller din IP-adress och dina användningsuppgifter på din dator.
Google AdWords är ett retargeting-verktyg från Google LLC. Verktyget gör det möjligt att visa webbplatsen eller annonserade produkter på Google-söksidan.

Integritetspolicy enligt DSGVO

I. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige enligt vad som avses i Allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna såväl som andra dataskyddsbestämmelser är:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

Telefon: +49 (0) 5423 - 9600
E-post: info@nagel-group.com
Webbplats: www.nagel-group.com

II. Adress till den personuppgiftsansvarige

Den personuppgiftsansvarige är:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Företagets uppgiftsskyddsombud
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

E-post: dataprotection@nagel-group.com

Säker kommunikation:

Om du vill vara säkert på att ditt e-mail förblir oläst på väg till oss, så kan du kryptera det. Du kan använda vår PGP-nyckel för detta.

Den tillhörande nyckeln heter: 8D AC F5 E7 83 14 10 B7 56 35 C3 5E F0 B9 A6 3A DC C6 47 C3

Du hittar kostnadsfria krypteringsprogram t.ex. på https://gnupg.org

III. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av personuppgiftsbehandling

Vi samlar bara in och använder personuppgifter från våra användare, i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en funktionell webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster. Insamling och användning av personuppgifter från våra användare sker regelbundet endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i sådana fall, där förhandsgodkännande inte kan erhållas av sakliga skäl och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

2. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

I den mån vi får samtycke från den registrerade personen för behandling av personuppgifter, tjänar artikel 6 avsnitt 1 a i dataskyddsförordningen (DSGVO) som rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter, som krävs för uppfyllande av ett avtal, där den ena parten är den registrerade personen, tjänar artikel 6 avsnitt. 1 b i DSGVO som rättslig grund. Detta gäller också för behandlingsförfaranden, som är nödvändiga för att genomföra för-avtalsåtgärder.

I den mån behandlingen av personuppgifter krävs för att uppfylla en laglig skyldighet, som är underkastad vårt företag, tjänar artikel 6 avsnitt 1 c DSGVO som rättslig grund.

I det fall, då väsentliga intressen hos den registrerade personen eller en annan fysisk person gör det nödvändigt att behandla personuppgifter, tjänar artikel 6 avsnitt 1 d i DSGVO som rättslig grund.

Är behandling nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och uppväger intressena, de grundläggande rättigheterna och de grundläggande friheterna hos den registrerade personen men inte det förstnämnda intresset, tjänar artikel 6 avsnitt 1 f i DSGVO som rättslig grund för behandlingen.

3. Dataradering och lagringstid

Personuppgifterna för den registrerade personen kommer att raderas eller blockeras

så snart lagringens syfte är eliminerat.. Dessutom kan lagring ske, om sådan tillhandahållits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-förordningar, lagar eller andra förordningar som den personuppgiftsansvarige är föremål för. En blockering eller radering av data sker också om en lagringsperiod som föreskrivs av de angivna standarderna löper ut, såvida det inte finns ett behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ett avtal eller uppfyllande av avtalet.

IV. Tillhandahållande av webbplats och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Varje gång du besöker vår hemsida samlar vårt system automatiskt in uppgifter och information från datorsystemet för den anropande datorn.

Följande uppgifter samlas in här:

(1) Information om vilken typ av webbläsare och version som används

(2) Användarens operativsystem

(3) Användarens internetleverantör

(4) Användarens IP-adress

(5) Datum och tid för åtkomsten

(6) Webbplatser, från vilka användarens system kommer till vår hemsida

(7) Webbplatser, som besöks av användarens system via vår hemsida

Uppgifter lagras också i loggfilerna i vårt system. Lagring av dessa data tillsammans med andra personuppgifter från användaren sker inte.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Rättslig grund för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6 avsnitt 1 f i DSGVO.

3. Databehandlingens syfte

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig, för att tillåta utlämnande av webbplatsen till användarens dator. Detta kräver att användarens IP-adress förblir sparad under hela sessionen.

Lagring i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system. Någon utvärdering av uppgifter i marknadsföringssyfte sker inte i detta sammanhang.

I dessa syften ligger också vårt legitima intresse vid behandlingen av personuppgifter enligt artikel 6 avsnitt 1 f i DSGVO.

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. Vid insamling av data för tillhandahållande av webbplats är detta fallet, då respektive session är avslutad.

Vid insamling av data i loggfiler är detta fallet efter senast 7 dagar. Lagring är dessutom möjlig. I detta fall raderas användarens IP-adresser eller görs oläsliga, så att en identifiering av den anropande klienten är inte längre möjlig.

5. Bestridande- och borttagningsmöjlighet

Insamling av data för tillhandahållande av webbplats och lagring av data i loggfiler är obligatoriskt för användning av webbplatsen. Det finns följaktligen ingen möjlighet för användaren att bestrida.

V. Användning av cookies

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren i användarens datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng, vilket möjliggör en tydlig identifiering av webbläsaren när du öppnar webbplatsen igen.

Vi använder cookies för att göra vår hemsida mer användarvänlig. Vissa delar av vår hemsida kräver, att den anropande webbläsaren också kan identifieras efter byte av sida.

I cookies lagras och överförs följande data:

(1) Statusvisning för en cookie-banner

3. Lagringens varaktighet, bestridande- och borttagningsmöjlighet

Cookies lagras på användarens dator och överförs från denna till vår sida. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom en ändring av inställningarna på din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan lagrade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också ske automatiskt. Om cookies för vår webbplats avaktiveras, kanske alla funktioner på webbplatsen inte kan användas fullt ut.

VI. Kontaktformulär och e-postkontakt

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Kontaktformulär finns på vår hemsida, vilka kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare använder sig av denna möjlighet, överförs och lagras de uppgifter som matats in i ingångsmasken till oss. Dessa uppgifter är:

Lägg till efternamn, förnamn, adress, kontaktinformation (e-post telefon),

Vid utskick av meddelandet lagras även följande uppgifter:

(1) Användarens IP-adress

(2) Datum och tid

Dina uppgifter kommer att behandlas med hänsyn till denna integritetspolicy.

Dessutom är kontakt via den angivna e-postadressen möjlig. I detta fall lagras de med e-post överförda personuppgifterna för användaren.

I detta sammanhang sker ingen överföring av uppgifter till tredje part utanför Nagel-gruppen. Uppgifterna används uteslutande för behandling av konversationen.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Rättslig grund för behandling av uppgifter som överförs i samband med att e-post skickas, är artikel 6 avsnitt 1 f i DSGVO. Om e-postkontakten har som syfte att ingå ett avtal, är ytterligare rättslig grund för behandlingen artikel 6 avsnitt 1 b i DSGVO.

3. Databehandlingens syfte

Behandlingen av personuppgifter från ingångsmasken används endast av oss för bearbetningen av kontakter. Vid kontakt via e-post finns också det nödvändiga legitima intresset för behandling av data.

Övriga personuppgifter, som behandlas under överföringsprocessen, används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem.

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. För personuppgifterna från ingångsmasken i kontaktformuläret och de uppgifter som skickats via e-post, är detta fallet, när respektive konversation med användaren är avslutad. Konversationen är avslutad, om det kan härledas från omständigheterna att fakta slutligen klargjorts.

De personuppgifter som dessutom samlats in under överföringsprocessen kommer senast efter en tidsperiod på 7 dagar att raderas.

5. Bestridande- och borttagningsmöjlighet

Om användaren kontaktar oss via e-post, kan denne när som helst bestrida lagring av sina personuppgifter. I så fall kan konversationen inte fortsätta.

Rikta ditt bestridande till adressen i den juridiska informationen.

Alla personuppgifter, som sparats under etableringen av kontakten, kommer i så fall att raderas.

VII. Användning av webbplats-analyssystem

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Denna webbplats använder Google Analytics och Google Remarketing (nedan Google-produkter). Dessa tjänster erbjuds av Google LLC (“Google”).

Vid användning av Google-produkter används cookies. Den information som erhålls vid användning av webbplatsen överförs i regel till en server i USA av Google och lagras där.

Google LLC har anslutit sig till Privacy-Shield-avtalet och erbjuder således garantin att följa EU-lagstiftningen om uppgiftsskydd (https://www.privacyshield.gov/list).

Google använder på uppdrag av oss den erhållna informationen, för att lagra alla besök på våra webbplatser och för att ge oss utvärderingar om användningen av våra webbplatser.

Vi använder uteslutande Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att din IP-adress förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater med avseende på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Rättslig grund för behandling av uppgifter, är vårt legitima intresse (artikel 6 avsnitt 1 f i DSGVO).

3. Databehandlingens syfte

Vi vill genom att använda Google-produkter fastställa, vilka webbplatser och i vilken omfattning du besöker dessa, för att vi ska kunna optimera vår närvaro på nätet.

4. Lagringens varaktighet

Användarens personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras efter 14 månader.

5. Bestridan och borttagningsmöjligheter

Du kan förhindra bearbetning av dina cookies genom respektive inställningar på din webbläsar-programvara, dessutom kan du förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookies och som relateras till din användning av våra webbplatser samt behandling av dessa uppgifter via Google, genom att du under följande Link laddar ner och installerar tillgänglig webbläsar-plugin.

VIII. Registrerad persons rättigheter

Om personuppgifter behandlas av dig, är du därefter registrerad i DSGVO och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1. Rätt till information

Du kan från den personuppgiftsansvarige be om en bekräftelse, om dina personuppgifter behandlas av oss.

Om sådan behandling föreligger, kan du av den personuppgiftsansvarige begära följande information:

(1) syftet med behandlingen av personuppgifterna,

(2) kategorier av personuppgifter som behandlas,

(3) mottagare resp. kategorier av mottagare, gentemot vilka respektive personuppgifter offentliggjorts eller offentliggörs,

(4) den planerade varaktigheten för lagringen av dina personuppgifter eller om specifik information inte är möjlig, kriterier för fastställande av varaktigheten för lagringen,

(5) möjligheten av rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätt till begränsning av behandlingen genom den personuppgiftsansvarige eller bestridanderätt mot denna behandling,

(6) möjligheten till rätt att överklaga hos en tillsynsmyndighet,

(7) all tillgänglig information om uppkomsten av data, om personuppgifterna för den registrerade personen inte samlas in,

(8) möjligheten till automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22 avsnitt 1 och 4 i DSGVO och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den involverade logiken liksom konsekvenserna och de önskade effekterna av en sådan behandling för den registrerade personen.

Du har rätt att begära information, om dina personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du genom lämpliga garantier enligt artikel 46 i DSGVO begära att bli underrättad i samband med överföringen.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige, om de behandlade personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste omedelbart göra korrigeringen.

3. Rätt till begränsning av behandling

På följande villkor kan du begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter:

(1) om du bestrider noggrannheten i dina personuppgifter under en längre tid, vilket gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige, att kontrollera noggrannheten i dessa personuppgifter,

(2) om behandlingen är olaglig och du vägrar radering av personuppgifter och i stället kräver en begränsning av användandet av dessa personuppgifter,

(3) om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syfte, men om du behöver denna för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk eller

(4) om du bestridit behandlingen i enlighet med artikel 21 avsnitt 1 i DSGVO och om det ännu inte fastställts, om den personuppgiftsansvariges legitima skäl överväger dina skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsats, får dessa uppgifter – utifrån din lagring – endast behandlas med ditt samtycke för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt, allmänt intresse för unionen eller en medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen enligt ovan nämnda villkor begränsats, kommer du att underrättas av den personansvarige innan begränsningen tas bort.

4. Rätt till radering

a) Skyldighet att radera

Du kan kräva av den personuppgiftsansvarige, att dina personuppgifter omedelbart raderas, och den personuppgiftsansvarige är skyldig att omedelbart radera dessa uppgifter, om något av följande skäl gäller:

(1) Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för ändamål, som samlats in för dig eller på annat sätt behandlats.

(2) Du återkallar ditt samtycke, vilket stöds enligt artikel 6 avsnitt 1 a eller artikel 9 avsnitt 2 a i DSGVO och annan rättslig grund saknas för behandlingen.

(3) Du bestrider enligt artikel 21 avsnitt 1 i DSGVO behandlingen och det finns inga berättigade skäl till behandlingen, eller så bestrider du behandlingen enligt artikel 21 avsnitt 2 i DSGVO.

(4) Dina personuppgifter har behandlats olagligt.

(5) Radering av dina personuppgifter är nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet enligt unionsrätt eller nationell lag, vilket den personuppgiftsansvarige är underkastad.

(6) Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudna tjänster från informationssamhället enligt artikel 8 avsnitt 1 i DSGVO.

b) Information till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort dina personuppgifter och om denne enligt artikel 17 avsnitt 1 i DSGVO är skyldig att radera dessa, ska denne med hänsyn till tillgänglig teknologi och implementeringskostnader vidta lämpliga åtgärder, också av teknisk art, att för den personuppgiftsansvarige, som behandlar personuppgifter informera om, att du som registrerad person har krävt radering av alla länkar till dessa personuppgifter eller av kopior eller replikationer av dessa personuppgifter.

c) Undantag

Rätt till radering finns inte om behandlingen är nödvändig

(1) för att utöva rätten till yttrandefrihet och information,

(2) för att uppfylla en laglig skyldighet, vars behandling är underlagd den personuppgiftsansvarige enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaterna, eller krävs för att utföra en uppgift, som ligger i allmänhetens intresse eller som sker vid utövandet av en offentlig myndighet, vilket överförts till den personuppgiftsansvarige,

(3) av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet enligt artikel 9 avsnitt 2 h och i samt artikel 9 avsnitt 3 i DSGVO,

(4) för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89 avsnitt 1 i DSGVO, i den utsträckning som den lag som avses i avsnitt a) sannolikt kommer att göra det omöjligt eller allvarligt inverka på uppnåendet av målen för denna behandling, eller

(5) för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

5. Rätt till information

Om du har hävdat rätten till korrigering, borttagning eller begränsning av behandling till den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att meddela alla mottagare, för vilka dina personuppgifter offentliggjorts, om denna korrigering eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller är förknippat med en oproportionerlig ansträngning.

Du har rätt att gentemot den personuppgiftsansvarige, bli underrättad om dessa mottagare.

6. Rätt till överföring av uppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter, som du har lämnat till den personuppgiftsansvarige, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra uppgifter till en annan person utan hinder genom den personuppgiftsansvarige, till vilken personuppgifterna lämnats, under förutsättning att

(1) behandlingen av ett samtycke enligt artikel 6 avsnitt 1 a i DSGVO eller artikel 9 avsnitt. 2 a i DSGVO eller är baserad på ett avtal enligt artikel 6 avsnitt 1 b i DSGVO och

(2) behandlingen görs med hjälp av automatiserade procedurer.

Vid utövandet av denna rätt har du också rätt att se till, att dina personuppgifter överförs direkt från den persouppgftsansvarige till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt genomförbart. Friheter och rättigheter för andra personer får härigenom inte påverkas.

Rätt till överföring av uppgifter gäller inte för behandling av personuppgifter, vilket är nödvändigt för utförandet av en uppgift, som är av allmänt intresse eller i utövande av offentlig myndighet, som har tilldelats den personuppgiftsansvarige.

7. Bestridanderätt

Du har rätt, av skäl som härrör från din speciella situation, att när som helst bestrida behandlingen av dina personuppgifter, på basis av artikel 6 avsnitt 1e eller f i DSGVO, detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige behandlar inte längre dina personuppgifter, såvida denne inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen avser att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

Om dina personuppgifter behandlas, i syfte att bedriva direktreklam, har du rätt att när som helst bestrida behandling av dina personuppgifter i syfte att bedriva sådan marknadsföring, detta gäller också för profilering, så långt den kan kopplas till sådan direktreklam.

Om du bestrider behandling i direktreklamsyfte, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas i detta syfte.

Du har möjlighet, att i samband med tjänster från informationssamhället – oberoende av direktiv 2002/58/EG – utöva din bestridanderätt med hjälp av automatiserade procedurer, där tekniska specifikationer används.

8. Rätt till återkallelse av samtyckesdeklaration för dataskydd

Du har rätt, att när som helst återkalla din samtyckesdeklaration för dataskydd Genom att återkalla samtycket påverkas inte lagligheten av behandlingen som utförts på grundval av samtycket till dess att återkallelse sker.

9. Automatiserat beslut i enskilda fall samt profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatiserad behandling – samt profilering – , vilket kommer att ha rättsverkan gentemot dig eller kommer att påverka dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet

(1) är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,

(2) är tillåtet på basis av unions- eller medlemsstatslagstiftning, vilket är ålagt den personuppgiftsansvarige, och om denna lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen eller

(3) om beslutet fattas med ditt uttryckliga samtycke.

Visserligen får dessa beslut inte grundas på specifika kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 avsnitt 1 i DSGVO , såvida inte artikel 9 avsnitt 2 a eller g gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheterna och friheterna samt dina legitima intressen.

När det gäller de fall som nämns i (1) och (3) ska den personuppgiftsanvarige vidta lämpliga åtgärder, för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen, vartill åtminstone hör rätten att påverka en persons ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, vad gäller uttalande om den egna ståndpunkten och bestridande av beslutet.

10. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, eller på platsen för den påstådda överträdelsen, om du är av den uppfattningen att behandlingen av dina personuppgifter strider mot DSGVO.

Den tillsynsmyndighet där klagomålet lämnats in, ska informera klagande om status och resultat av klagomålet samt möjligheten till rättsmedel enligt artikel 78 i DSGVO.