Consimțământ cu privire la utilizarea modulelor cookie pentru colectarea de date

Utilizăm module cookie pentru optimizarea și ameliorarea continuă a site-ului nostru web. În aceste scopuri folosim, printre altele, și Google Analytics. Prin continuarea utilizării acestui site web, vă declarați de acord cu utilizarea modulelor cookie. Informații suplimentare referitoare la modulele cookie sunt disponibile în Declarația de confidențialitate. OK Modificarea setărilorSúhlas s používaním súborov cookie a na získavanie údajov

Naša webová stránka používa cookies na zlepšenie prístupnosti pre používateľov. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ zabezpečiť, aby ste boli informovaní o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov, ako aj o používaní súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky.
Chceli by sme vám umožniť, aby ste sa sami rozhodli pre používanie alebo zamietnutie cookies, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technické fungovanie webovej stránky.

Vaše nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Tu kliknite na aktivovanie/deaktivovanie služieb Google Analytics a Google Ads. Tento súbor cookie nám pomáha zvyšovať výkonnosť našej webovej stránky.

Služby Google Ads sa zakladajú na vašom záujme o výrobky, ktoré sa vám predtým zobrazili na iných webových stránkach. Na tento účel sa vo vašom počítači ukladajú súbory cookie, ktoré obsahujú vašu IP adresu a údaje o používaní.
Google AdWords je nástroj online marketingu – retargeting od spoločnosti Google LLC. To umožňuje zobrazenie webovej stránky alebo propagovaných výrobkov vo vyhľadávacej sieti Google.

Vyhlásenie o ochrane údajov podľa všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR)

I. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov a iných národných zákonov na ochranu údajov členských štátov, ako aj ďalších zákonných ustanovení na ochranu údajov, je:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

Telefón: +49 (0) 5423 – 9600
E-mail: info@nagel-group.com
Webová stránka: www.nagel-group.com

II. Adresa osoby poverenej ochranou údajov

Osoba poverená ochranou údajov u zodpovednej osoby je:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Corporate Data Protection Officer
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

E-mail: dataprotection@nagel-group.com

Säker kommunikation:

Keď si chcete byť istý, že Váš email ostane na ceste k nám neprečítaný, zakódujte Vašu správu.K tomu môžete použiť náš verejný PGP- zámok.

K nemu patriaca identifikácia znie: 8D AC F5 E7 83 14 10 B7 56 35 C3 5E F0 B9 A6 3A DC C6 47 C3

Bezplatné programy k uzamknutiu nájdete napr.na https://gnupg.org

III. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Zhromažďujeme a používame osobné údaje našich používateľov zásadne iba v prípade, ak je to nevyhnutné na poskytovanie funkčnej webovej stránky, ako aj nášho obsahu a služieb. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich používateľov sa za normálnych okolností vykonáva iba po udelení súhlasu používateľom. Výnimku tvoria také prípady, pri ktorých nie je z faktických dôvodov možné získať predchádzajúci súhlas a spracovanie údajov je povolené zákonnými predpismi.

2. Právny základ na spracovanie osobných údajov

Ak na vykonanie postupov spracovania osobných údajov získame súhlas od dotknutej osoby, slúži ako právny základ na spracovanie osobných údajov člán. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR) EÚ.

Pri spracovaní osobných údajov potrebných na splnenie podmienok zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny základ člán. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR. To platí aj pre postupy spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení.

Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú pre našu spoločnosť, platí ako právny základ člán. 6 ods. 1 písm. c nariadenia GDPR.

V prípadoch, pri ktorých je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ člán. 6 ods. 1 písm. d nariadenia GDPR.

Ak je spracovanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak tieto záujmy nie sú prevážené záujmami, základnými právami a základnými slobodami dotknutej osoby, slúži ako právny základ na spracovanie člán. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

3. Odstránenie údajov a lehota ich uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa odstránia alebo zablokujú, keď pominie účel ich uchovávania. Uchovávanie po uplynutí tejto lehoty môže pokračovať v prípade, ak to predpisujú európske alebo národné zákonodarné systémy v rámci právnych nariadení, zákonov alebo iných predpisov Únie, ktoré sa vzťahujú na zodpovednú osobu. Zablokovanie alebo odstránenie údajov sa vykonáva aj v prípade, ak uplynie povinná lehota uchovávania predpísaná uvedenými normami, okrem prípadov, ak sa požaduje ďalšie uchovávanie údajov na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

IV. Poskytovanie webovej stránky a vytváranie súborov denníka

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Pri každom prístupe na našu internetovú stránku náš systém automaticky zaznamenáva údaje a informácie z operačného systému počítača, ktorý k nej pristupuje.

Pritom sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

(1) Informácie o type prehliadača a použitej verzii.

(2) Operačný systém používateľa.

(3) Poskytovateľ pripojenia na internet používateľa.

(4) Adresa IP používateľa.

(5) Dátum a čas prístupu.

(6) Webové stránky, z ktorých systém používateľa prejde na našu internetovú stránku.

(7) Webové stránky, ktoré sa otvorili zo systému používateľa prostredníctvom našej webovej stránky.

Údaje sa zároveň ukladajú aj do súborov denníka v našom systéme. Uchovávanie týchto údajov spoločne s inými osobnými údajmi používateľa sa nevykonáva.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre prechodné ukladanie údajov a súborov denníka je člán. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné ukladanie adresy IP prostredníctvom systému je potrebné, aby bolo možné poskytovať webovú stránku v počítači používateľa. Na tento účel musí byť adresa IP používateľa uložená po celú dobu trvania relácie pripojenia.

Ukladanie do súborov denníka sa vykonáva preto, aby sa zabezpečila funkčnosť webovej stránky. Okrem toho využívame údaje na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. V tejto súvislosti sa údaje nevyhodnocujú na marketingové účely.

Pod tieto účely spadá aj náš oprávnený záujem o spracovanie údajov podľa člán. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

4. Dĺžka uchovávania

Údaje sa odstránia v okamihu, keď už viac nie sú potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania. V prípade zaznamenávania údajov na sprístupnenie webovej stránky k tomu dôjde pri ukončení príslušnej relácie pripojenia.

V prípade uchovávania údajov v súboroch denníka je to najneskôr po uplynutí siedmich dní. Je možné aj uchovávanie nad rámec týchto podmienok a lehôt. V takomto prípade sa adresy IP používateľa odstránia alebo anonymizujú, aby viac nebolo možné priradiť identitu pristupujúceho klienta.

5. Možnosť explicitného nesúhlasu a odstránenia

Zaznamenávanie údajov na poskytovanie webovej stránky a ukladanie údajov do súborov denníka je nevyhnutné na prevádzku internetovej stránky. V dôsledku toho nemá používateľ možnosť explicitného nesúhlasu.

V. Používanie súborov cookie

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Naša webová stránka používa súbory cookie. V prípade súborov cookie ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. internetovým prehliadačom do počítačového systému používateľa. Keď používateľ otvorí webovú stránku, môže sa do operačného systému používateľa uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický sled znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení webovej stránky.

Súbory cookie používame na uľahčenie používania našej webovej stránky používateľom. Niektoré prvky našej internetovej stránky vyžadujú, aby bolo možné pristupujúci prehliadač identifikovať aj po prechode na inú stránku.

V rámci súborov cookie sa pritom ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje:

(1) Ukazovateľ stavu s banerom súborov cookie

2. Účel spracovania údajov

Účelom využívania technicky potrebných súborov cookie je uľahčiť používateľom používanie webovej stránky. Niektoré z funkcií našej internetovej stránky nie je možné poskytovať bez použitia súborov cookie. Pri týchto funkciách je potrebné, aby sa rozpoznal prehliadač aj po prejdení na inú stránku.

Súbory cookie sú potrebné na tieto účely:

(1) Zobrazil sa a bol potvrdený baner súborov cookie.

Údaje používateľov zhromaždené prostredníctvom technicky potrebných súborov cookie sa nepoužívajú na vytváranie profilov používateľov.

Pod tieto účely spadá aj náš oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov podľa člán. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

3. Dĺžka trvania uchovávania, možnosť explicitného nesúhlasu a odstránenia

Údaje cookie sa ukladajú do počítača používateľa a prostredníctvom neho sa prenášajú na našu stránku. Z tohto dôvodu máte ako používateľ úplnú kontrolu nad využívaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie je možné kedykoľvek odstrániť. Toto je možné vykonávať aj automaticky. Ak sa deaktivujú súbory cookie pre našu webovú stránku, môže sa stať, že niektoré z funkcií webovej stránky nebudú dostupné v plnom rozsahu.

VI. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Na našej internetovej stránke sú dostupné kontaktné formuláre, ktoré je možné využívať na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, prenesú sa k nám údaje uvedené na stránke na zadávanie informácií a uložia sa v našom systéme. Medzi tieto údaje patrí:

Meno, priezvisko, adresa, kontaktné informácie (e-mail, tel. číslo), žiadosť.

Pri odoslaní správy sa okrem tohto uložia nasledujúce údaje:

(1) Adresa IP používateľa.

(2) Dátum a čas.

Vaše údaje sa spracujú v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Navyše je možné nadviazanie kontaktu aj prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V takomto prípade sa uložia osobné údaje používateľa prenesené prostredníctvom e-mailovej správy.

V súvislosti s týmto procesom sa údaje neposkytnú tretím stranám mimo spoločnosti Nagel-Group. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie danej konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre spracovanie údajov, ktoré sa prenesú v priebehu odosielania e-mailovej správy, tvorí člán. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, platí pre spracovanie dodatočný právny základ člán. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zadaných do vstupnej masky využívame výlučne na vybavenie požiadavky nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu sa uplatňuje aj požadovaný oprávnený záujem na spracovaní údajov.

Ostatné osobné údaje spracované v rámci prenosu slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a na zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

4. Dĺžka uchovávania

Údaje sa odstránia v okamihu, keď už viac nie sú potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania. Pre osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a tie, ktoré boli odoslané prostredníctvom e-mailu, k tomu dôjde pri ukončení príslušnej konverzácie s používateľom. Konverzácia sa ukončí vtedy, ak je z daných okolností možné vyvodiť, že je príslušný predmet definitívne vyjasnený.

Osobné údaje zhromaždené navyše počas prenosu sa odstránia najneskôr po uplynutí lehoty siedmych dní.

5. Možnosť explicitného nesúhlasu a odstránenia

Ak s nami používateľ nadviaže kontakt prostredníctvom e-mailu, má kedykoľvek možnosť vyjadriť nesúhlas so spracovaním svojich osobných údajov. V takomto prípade nie je viac možné pokračovať v konverzácii.

Svoj nesúhlas odošlite na adresu uvedenú v tiráži.

V takomto prípade sa odstránia všetky osobné údaje uložené počas procesu nadviazania kontaktu.

VII. Použitie systémov na analýzu používania webových stránok

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics a Google Remarketing (ďalej označované ako „produkty spoločnosti Google“). Služby ponúka spoločnosť Google LLC („spoločnosť Google“).

Pri využívaní produktov spoločnosti Google sa používajú súbory cookie. Informácie, ktoré vzniknú počas používania našej webovej stránky, sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA.

Spoločnosť Google LLC sa zaviazala dodržiavať dohodu Privacy-Shield, čím zaručuje dodržiavanie európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/list).

Spoločnosť Google sme poverili využívaním vzniknutých informácií na ukladanie údajov o všetkých návštevách našich webových stránok a na vyhodnotenie používania našich webových stránok.

Službu Google Analytics používame výlučne s aktivovanou funkciou anonymizovania adresy IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu adresu IP v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o spoločnom európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa do servera spoločnosti Google v USA odošle úplná adresa IP, ktorá sa tam skráti.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre spracovanie údajov tvorí náš oprávnený záujem (člán. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR).

3. Účel spracovania údajov

Pomocou produktov spoločnosti Google chceme zistiť, ktoré stránky a v akom rozsahu navštevujete, aby sme mohli optimalizovať našu prezentáciu na webe.

4. Dĺžka uchovávania

Osobné údaje používateľov sa po 14 mesiacoch odstránia alebo anonymizujú.

5. Nesúhlas a možnosti odstránenia

Môžete zakázať spracovanie vašich súborov cookie vykonaním príslušných nastavení vo vašom softvéri webového prehliadača. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov získaných pomocou súborov cookie a týkajúcich sa spôsobu používania našich webových stránok a ich odosielaniu spoločnosti Google, ako aj ich spracovaniu spoločnosťou Google tak, že prevezmete a nainštalujete doplnok do prehliadača dostupný na nasledujúcom prepojení.

VIII. Práva dotknutých osôb

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste podľa nariadenia GDPR dotknutou osobou a máte voči zodpovednej osobe nasledujúce práva:

1. Právo na informácie

Máte právo požadovať od zodpovednej osoby potvrdenie o tom, či spracovávame osobné údaje vzťahujúce sa na vás.

Ak sa vykonáva takéto spracovanie, máte právo požadovať od zodpovednej osoby, aby vás informovala o nasledujúcich informáciách:

(1) účely, na ktoré sa spracúvajú osobné údaje,

(2) kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

(3) príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli sprístupnené alebo ešte len budú sprístupnené osobné údaje vzťahujúce sa na vás,

(4) plánovaná dĺžka uchovávania osobných údajov vzťahujúcich sa na vás alebo, ak nie je možné na tento účel poskytnúť konkrétne údaje, kritériá na určenie dĺžky trvania uchovávania,

(5) nárok na právo na opravu alebo odstránenie osobných údajov vzťahujúcich sa na vás, na právo na obmedzenie rozsahu spracovania zodpovednou osobou alebo na vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním,

(6) nárok na právo na podanie sťažnosti u dozorného orgánu,

(7) všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak neboli osobné údaje získané od dotknutej osoby,

(8) nárok na automatizovaný rozhodovací proces vrátane profilovania podľa člán. 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – relevantných informácií o použitej logike, ako aj dosahu a zamýšľaných dôsledkoch takéhoto spôsobu spracovania pre dotknutú osobu.

Máte pritom právo požadovať informácie o tom, či sú osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu prenášané do tretích krajín alebo poskytované medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požadovať, aby ste boli upovedomení o vhodných zárukách podľa člán. 46 nariadenia GDPR v súvislosti s daným prenosom.

2. Právo na opravu

Ak sú spracované osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu nesprávne alebo neúplné, máte voči zodpovednej osobe právo na opravu a/alebo doplnenie neúplných údajov. Zodpovedná osoba má oprávnenie toto bezodkladne vykonať.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Ak sú splnené nasledujúce predpoklady, máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov vzťahujúcich sa na vašu osobu:

(1) ak namietate správnosť osobných údajov vzťahujúcich sa na vašu osobu po takú dobu, ktorá zodpovednej osobe umožní skontrolovať správnosť daných osobných údajov,

(2) spracovanie je protiprávne a odmietate odstránenie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie využívania osobných údajov,

(3) zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, potrebuje ich však na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo

(4) ak ste podali námietku voči spracovaniu podľa člán. 21 ods. 1 nariadenia GDPR a ešte nie je určené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak bolo obmedzené spracovanie osobných údajov vzťahujúcich sa na vašu osobu, smú sa takéto údaje – s výnimkou ich uchovávania – spracúvať iba na základe vášho povolenia alebo v rámci uplatnenia, vykonávania alebo obhajovania právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej či právnickej osoby, prípadne z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo jej členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracúvania obmedzené na základe vyššie uvedených predpokladov, pred zrušením obmedzenia vás o tom upovedomí zodpovedná osoba.

4. Právo na odstránenie

a) Povinnosť odstránenia

Od zodpovednej osoby máte právo požadovať, aby boli bezodkladne odstránené osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu a zodpovedná osoba je povinná tieto údaje bezodkladne odstrániť, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

(1) Osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované.

(2) Odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie podľa člán. 6 ods. 1 písm. a alebo člán. 9 ods. 2 písm. a nariadenia GDPR, a neexistuje žiadny iný právny základ na ich spracovanie.

(3) Podáte podľa člán. 21 ods. 1 nariadenia GDPR námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne nadradené oprávnené dôvody na spracovanie alebo podáte námietku proti spracovaniu na základe člán. 21 ods. 2 nariadenia GDPR.

(4) Osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu boli spracúvané protiprávne.

(5) Odstránenie osobných údajov vzťahujúcich sa na vašu osobu je potrebné na splnenie právneho záväzku podľa právnych noriem Únie alebo právnych noriem jej členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba.

(6) Osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa člán. 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

b) Informácie poskytované tretím osobám

Ak zodpovedná osoba zverejnila osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu a je na základe člán. 17 ods. 1 nariadenia GDPR povinná ich odstrániť, prijme pri zohľadnení dostupných technológií a nákladov na implementáciu primerané opatrenia, aj technického druhu, aby informovala osoby zodpovedné za spracovanie údajov, ktoré spracúvajú dané osobné údaje, o tom, že od nich vy ako dotknutá osoba požadujete odstránenie všetkých prepojení na tieto osobné údaje alebo kópií či duplikátov týchto osobných údajov.

c) Výnimky

Právo na odstránenie nemožno uplatniť, ak je spracovanie potrebné

(1) na uplatnenie práva na slobodné vyjadrovanie názorov a práva na informácie,

(2) na splnenie právneho záväzku, ktorý vyžaduje spracovanie na základe právnych noriem Únie alebo jej členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba, alebo na vykonanie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo prebieha v rámci výkonu úradnej moci, ktorá bola zverená zodpovednej osobe,

(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa člán. 9 ods. 2 písm. h a i, ako aj člán. 9 ods. 3 nariadenia GDPR,

(4) na účely archivácie v rámci verejného záujmu, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa člán. 89 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku a) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracovania alebo

(5) na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov

5. Právo na informovanie

Ak ste si voči zodpovednej osobe uplatnili právo na opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracúvania, je táto osoba povinná informovať všetkých príjemcov, ktorým boli sprístupnené osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu, o takejto oprave alebo odstránení údajov alebo o obmedzení ich spracúvania, okrem prípadov, ak sa takýto postup preukáže ako nemožný alebo sú s ním spojené neprimerané náklady a výdavky.

Voči zodpovednej osobe ste oprávnení uplatniť si právo na informácie o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu, ktoré ste poskytli zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo preniesť tieto údaje inej zodpovednej osobe bez toho, aby tomu nejakým spôsobom bránila zodpovedná osoba, ktorej ste poskytli dané osobné údaje, ak:

(1) je spracovanie založené na súhlase podľa člán. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR alebo člán. 9 ods. 2 písm. a nariadenia GDPR, prípadne na zmluve podľa člán. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR a

(2) sa spracovanie vykonáva automatizovanými postupmi.

Pri uplatňovaní tohto práva máte okrem toho právo ma prenos osobných údajov vzťahujúcich sa na vašu osobu od jednej zodpovednej osoby priamo druhej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky realizovateľné. Pritom nesmie dôjsť k obmedzeniu slobôd ani práv iných osôb.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo prebieha v rámci výkonu úradnej moci, ktorá bola zverená zodpovednej osobe.

7. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek podať námietku z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie, proti spracovaniu osobných údajov vzťahujúcich sa na vašu osobu, ktoré sa vykonáva na základe člán. 6 ods. 1 písm. e alebo f nariadenia GDPR; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Zodpovedná osoba nesmie ďalej spracúvať osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu, okrem prípadov, ak preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov vzťahujúcich sa na vašu osobu na účely takéhoto marketingu, a to vrátane profilovania, pokiaľ je súčasťou takéhoto priameho marketingu.

Ak podáte námietku voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu sa už na takéto účely nebudú spracovávať.

Máte možnosť uplatniť si v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti – bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES – svoje právo na podanie námietky prostredníctvom automatizovaných procesov, pri ktorých sa využívajú technické špecifikácie.

8. Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase v rámci právnej ochrany údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase v rámci právnej ochrany údajov. Odvolaním súhlasu nebude nijako ovplyvnená zákonnosť spracovania vykonávaného až do odvolania na základe súhlasu.

9. Automatizované rozhodovanie v ojedinelých prípadoch aj vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania – a ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne výrazným spôsobom ovplyvňuje. To neplatí, ak je rozhodnutie

(1) potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi vami a zodpovednou osobou,

(2) povolené právnymi predpismi Únie alebo jej členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba, a ak tieto právne predpisy stanovujú primerané opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov alebo

(3) založené na vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia však nemôžu byť založené na špeciálnych kategóriách osobných údajov podľa člán. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ neplatí člán. 9 ods. 2 písm. a alebo g, a neboli pritom vykonané primerané opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov.

Ohľadne prípadov uvedených v časti (1) a (3) prijme zodpovedná osoba primerané opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov, medzi ktoré patria aspoň právo na ľudský zásah zo strany zodpovednej osoby, právo vyjadriť svoje vlastné stanovisko a právo napadnúť dané rozhodnutie.

10. Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne

Bez toho, aby boli nejako dotknuté akékoľvek iné správne, zákonné alebo súdne právne prostriedky, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, svojho pracoviska alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov vzťahujúcich sa na vašu osobu je v rozpore s nariadením GDPR.