Zgoda na wykorzystywanie plików cookie w celu gromadzenia danych

Pliki cookie wykorzystujemy do optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej strony internetowej. Do tego celu używamy między innymi Google Analytics. Korzystając dalej z tej strony użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności. OK Dostosuj ustawieniaZgoda na wykorzystywanie plików cookie i na gromadzenie danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z niej przez użytkownika. Celem naszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o gromadzeniu i przetwarzaniu danych, również z wykorzystaniem plików cookie na naszej stronie internetowej.
Użytkownik sam może podjąć decyzję o stosowaniu lub zablokowaniu plików cookie, które nie są bezwzględnie konieczne do obsługi technicznych funkcji strony internetowej.

Ustawienia plików cookie można zmienić w dowolnym momencie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Kliknij tutaj, aby włączyć/wyłączyć Google Analytics i Google Ads. Ten plik cookie pomaga nam poprawić efektywność naszej strony internetowej.

GoogleAds korzystają z danych na temat zainteresowania użytkownika produktami wcześniej wyświetlanymi na innych stronach internetowych. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie zawierające jego adres IP i dane na temat użytkowania.
Google AdWords to narzędzie do retargetowania firmy Google LLC. Umożliwia ono wyświetlanie strony internetowej lub reklamowanych produktów w wyszukiwarce Google.

Polityka prywatności na podstawie RODO

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych ustaw o ochronie danych państw członkowskich oraz innych regulacji prawnych w sprawie ochrony danych jest:

Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

Telefon: +49 (0) 5423 - 9600
e-mail: info@nagel-group.com
Strona internetowa: www.nagel-group.com

II. Adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Corporate Data Protection Officer
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

e-mail: dataprotection@nagel-group.com

Komunikacja poufna:

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój e-mail w drodze do nas pozostanie nieprzeczytany, zaszyfruj swoją wiadomość. Możesz użyć do tego klucza publicznego PGP.

Potrzebny w tym celu klucz szyfrowania to: 8D AC F5 E7 83 14 10 B7 56 35 C3 5E F0 B9 A6 3A DC C6 47 C3

Bezpłatne programy szyfrowania możesz znaleźć na przykład na stronie https://gnupg.org

III. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników następuje z reguły tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wcześniejsze uzyskanie zgody jest niemożliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli do przetwarzania danych osobowych uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również czynności przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią, a interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych wymienionych wcześniej interesów, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostają usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane wówczas, gdy jest to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach, ustawach i innych przepisach dotyczących prawa unijnego, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych następuje również wówczas, gdy upłynie okres przechowywania przewidziany wymienionymi normami, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie logów

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdego wywołania naszej strony internetowej nasz system automatycznie zapisuje dane i informacje z systemu komputerowego wywołującego komputera.

Zbierane są przy tym następujące dane:

(1) informacje na temat typu przeglądarki internetowej i używanej wersji

(2) system operacyjny użytkownika

(3) dostawca usług internetowych użytkownika

(4) adres IP użytkownika

(5) data i godzina dostępu

(6) strony internetowe, z których system użytkowania trafia na naszą stronę internetową

(7) strony internetowe, które za pośrednictwem naszej strony internetowej są wywoływane z systemu użytkownika

Dane te również są przechowywane w logach naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przejściowego przechowywania danych i logów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przejściowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne w celu umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Przechowywanie w logach odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Wykorzystywanie danych do celów marketingowych w związku z tym nie ma miejsca.

Cele te zawierają również nasz uprawniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu związanego z ich zbieraniem. W przypadku zapisu danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w logach ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie wykraczające poza ten okres. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, tak że przyporządkowanie wywołującego klienta nie jest już możliwe.

5. Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Zapisywanie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w logach jest bezwzględnie konieczne do działania strony internetowej. Skutkiem tego brak jest możliwości złożenia sprzeciwu przez użytkownika.

5. Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywołania strony internetowej.

Stosujemy pliki cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają umożliwienia identyfikacji przeglądarki także po zmianie strony.

W plikach cookie są przy tym przechowywane i przekazywane następujące dane:

(1) Status wyświetlacz banner pliku cookie

2. Cel przetwarzania danych

Technicznie niezbędne pliki cookie są wykorzystywane w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla tych funkcji konieczne jest, aby przeglądarka internetowa została rozpoznana także po zmianie strony.

Pliki cookie są nam potrzebne do następujących zastosowań:

(1) Banner cookie został wyświetlony i potwierdzony.

Dane użytkowników zebrane przez niezbędne ze względów technicznych pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Cele te zawierają również nasz uprawniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1. Okres przechowywania, możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i są z niego przekazywane na naszą stronę. Z tego względu użytkownik posiada również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć przekazywanie. Zapisane już pliki cookie można usunąć w każdej chwili. Może to nastąpić również automatycznie. W przypadku dezaktywowania plików cookie dla naszej strony internetowej korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej może nie być już możliwe w pełnym zakresie.

VI. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, które mogą być użyte do nawiązania kontaktu. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane wpisane w masce wprowadzania są przekazywane do nas i zapisywane. Danymi tymi są:

nazwisko, imię, adres, informacje kontaktowe (e-mail, telefon), problem

W chwili wysłania wiadomości zapisywane są ponadto następujące dane:

(1) adres IP użytkownika

(2) data i godzina

Państwa dane są przetwarzane z uwzględnieniem niniejszej polityki prywatności.

Ponadto możliwe jest nawiązanie kontaktu za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W związku z tym nie dochodzi do przekazywania danych stronom trzecim spoza Grupy Nagel. Dane są używane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych, które zostały przekazane w toku wysłania wiadomości e-mail, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, to dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

rzetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do opracowania nawiązanego kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej zachodzi tu również wymagany uprawniony interes w przetwarzaniu danych.

Inne dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu przekazywania służą do zapobiegania nadużyciu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu związanego z ich zbieraniem. W odniesieniu do danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które zostały przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, ma to miejsce wówczas, gdy odnośna konwersacja z użytkownikiem zostanie zakończona. Konwersacja jest zakończona wówczas, gdy z okoliczności wynika, że odnośny stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony.

Dane osobowe zebrane dodatkowo w trakcie procesu przekazywania są usuwane najpóźniej w terminie siedmiu dni.

5. Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt drogą elektroniczną, może on w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować konwersacji.

Sprzeciw należy skierować na adres podany w nocie prawnej.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w toku nawiązania kontaktu, zostaną usunięte.

kontaktu, zostaną usunięte. VII. Zastosowanie systemów analizy stron internetowych

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics i Google Remarketing (dalej zwanych produktami Google). Te usługi są oferowane przez Google LLC (“Google”).

W celu korzystania z produktów Google stosowane są pliki cookie. Informacje, które powstają podczas korzystania z naszej strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Firma Google LLC przystąpiła do porozumienia Privacy-Shield i dzięki temu zapewnia gwarancję przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/list).

Google korzysta z powstałych informacji na nasze zlecenie w celu zapisywania wszystkich wizyt na naszych stronach internetowych i przygotowywania dla nas analiz na temat korzystania z naszych stron internetowych.

Używamy Google Analytics wyłącznie z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że Państwa adres IP będzie skracany przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi nasz uprawniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Cel przetwarzania danych

Przy zastosowaniu produktów Google chcemy stwierdzić, jakie strony, w jakim zakresie są przez Państwa odwiedzane, aby zoptymalizować naszą stronę internetową.

4. Okres przechowywania

Dane osobowe użytkowników będą usuwane lub anonimizowane po 14 miesiącach.

5. Sprzeciw i możliwość usunięcia

Mogą Państwo zapobiec przetwarzaniu Państwa plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki internetowej; ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu wytworzonych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych danych na rzecz Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod następującym linkiem Link wtyczkę do przeglądarki internetowej.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Gdy przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo żądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo żądać od administratora podania następujących informacji:

(1) cele, w których dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe, które Państwa dotyczą;

(4) planowany okres przechowywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) istnienie prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo żądania informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym mają Państwo prawo żądać poinformowania o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO związanych z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo prawo żądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator dokonuje sprostowania niezwłocznie.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

(1) gdy kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub

(4) wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu osoby.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone w ww. przypadkach, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym Państwa.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

(2) Cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3) wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.

(4) Dotyczące Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

(6) Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacja dla stron trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dotyczące Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. a) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do powiadomienia

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, administrator jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Administrator informuje Państwa o tych odbiorcach, jeżeli Państwo tego zażądają.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator nie przetwarza już Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu.

8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,

(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów; lub

(3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te jednak nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.