Cookieverklaring

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van Google Analytics. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in onze Privacyverklaring. OK Instellingen aanpassenCookieverklaring

Onze website gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. In onze Privacyverklaring informeren wij u over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, ook met behulp van cookies op onze website.
Wij willen u de mogelijkheid geven om te kiezen voor het gebruik van cookies die voor het technisch functioneren van de website niet strikt noodzakelijk zijn.

U kunt uw cookie-instellingen altijd wijzigen.

Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.

Klik hier voor het inschakelen/uitschakelen van Google Analytics en Google Ads. Deze cookie helpt ons bij het verbeteren van de prestatie van onze website.

GoogleAds is gebaseerd op uw belangstelling voor producten die voorheen op andere websites werden getoond. Hiertoe zijn op uw computer cookies opgeslagen met uw IP-adres en uw gebruiksgegevens.
Google AdWords is een retargeting-tool van Google LLC dat ervoor zorgt dat de website of producten op Google worden weergegeven.

Verklaring inzake gegevensbescherming conform de AVG

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere nationale privacywetten van de lidstaten alsook overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

Telefoon: +49 (0) 5423 - 9600
E-mail: info@nagel-group.com
Website: www.nagel-group.com

II. Adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Corporate Data Protection Officer
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

E-mail: dataprotection@nagel-group.com

Vertrouwelijke communicatie:

Als u er zeker van wilt zijn dat uw e-mail gericht aan ons ongelezen blijft, kunt u uw bericht versleutelen. U kunt daarvoor onze openbare PGP sleutel gebruiken.

De hierbij te gebruiken vingerprint is: 8D AC F5 E7 83 14 10 B7 56 35 C3 5E F0 B9 A6 3A DC C6 47 C3

Kosteloze programma’s voor het versleutelen vind u onder andere op https://gnupg.org

III. Algemene informatie over betreffende gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verwerken wij enkel persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website, inclusief correcte weergave van onze inhoud en diensten, mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt na toestemming van de gebruiker of wanneer voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming van de betrokkene voor de verwerkingen van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1 sub b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor een verwerking die nodig is om precontractuele maatregelen te nemen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons bedrijf is opgelegd, dient artikel 6, lid 1 sub c van de AVG als rechtsgrondslag.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om de vitale belangen van de betrokkenen of andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1 sub d van de AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking nodig is om de rechtmatige belangen van ons bedrijf of van een derde te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1 sub f van de AVG als rechtsgrondslag van de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld vervalt. Daarnaast is een opslag van gegevens wel mogelijk als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in door de Unie ontworpen verordeningen, wetten of overige regelingen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer een in de vermelde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

IV. Beschikbaarstelling van de website en creatie van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens gebruikers onze website bezoeken, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie via het computersysteem van het toestel dat wordt gebruikt.

Hierbij worden volgende gegevens verzameld:

(1) browsertype en versie

(2) het gebruikte besturingssysteem

(3) internetserviceprovider van de gebruiker

(4) het IP-adres van de gebruiker

(5) datum en tijdstip van bezoek

(6) de websites via dewelke de gebruiker op onze website is terechtgekomen

(7) websites die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

Deze gegevens worden eveneens in systeemlogbestanden opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondlag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de verbinding van de website met de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie worden bewaard.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informaticasystemen te garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit opzicht niet plaats.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de gegevensverwerking conform artikel 6, lid 1 sub f van de AGV

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Wat de gegevensverzameling om de website ter beschikking te stellen betreft, is dit bijvoorbeeld het geval zodra de sessie in kwestie afgelopen is.

Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een verdergaande opslag is niet mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is de gebruiker te identificeren.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Voor een goede werking en optimale terbeschikkingstelling van de website is het absoluut noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verzameld en logbestanden worden opgeslagen. De gebruiker kan hier dus geen bezwaar tegen maken

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden bewaard. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, is het dus mogelijk dat op het besturingssysteem van de gebruiker cookies worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een karakteristieke reeks tekens die een onmiskenbare identificatie van de browser mogelijk maken als de website opnieuw wordt bezocht.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Bepaalde elementen op onze website vereisen dat de browser die de site opent ook na het veranderen van de site kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven door cookies:

(1) Statusweergave cookie-banner

2. Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van websites voor de gebruiker te vergemakkelijken. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan het zijn dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het veranderen van de website kan worden herkend.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1) werd de cookie-banner getoond en bevestigd.

De gebruikersgegevens die door technisch niet-noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

De bovengenoemde doeleinden vormen meteen ook ons rechtmatig belang voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6, lid 1 sub f van de AGV.

3. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf deze computer aan onze website doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle hebt over het gebruik van cookies. In de instellingen van uw internetbrowser kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, kunnen mogelijk niet meer alle functies op de website volledig kunnen worden benut.

VI. Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze websites zijn contactformulieren beschikbaar die gebruikt kunnen worden om elektronisch contact met ons op te nemen Als een gebruiker deze mogelijkheid gebruikt, worden de verstrekte gegevens naar ons doorgestuurd en door ons opgeslagen. Deze gegevens zijn onder andere:

achternaam, voornaam, adres, contactinformatie (e-mail, telefoon), verzoek

Op het moment dat het formulier wordt verstuurd, worden daarnaast ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) het IP-adres van de gebruiker

(2) datum en tijdstip van registratie

Voor de gegevensverwerking in het kader van contactopname wordt om toestemming van de gebruiker gevraagd.

Als alternatief is contact via het vermelde e-mailadres ook mogelijk. In dat geval worden de via e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In deze context vindt er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden buiten de Nagel-Group plaats. De gegevens worden uitsluitend in het kader van contactopname gebruikt.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die met het versturen van een e-mail worden verstrekt, is artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Als de contactopname via e-mail tot doel heeft om een contract te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1 sub b van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die u via het formulier verstrekt, worden enkel in het kader van de contactopname gebruikt. In het geval van contact via e-mail schuilt hierin meteen ook het vereiste rechtmatige belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die bij het versturen van het formulier worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. . Voor de persoonsgegevens die in de formulieren worden ingevuld of die via e-mail verstuurd worden, is dit het geval wanneer het betreffende contact met de gebruiker is beëindigd. Het contact is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante kwestie duidelijk is afgehandeld.

De persoonsgegevens die bij het versturen van het formulier worden verzameld, worden na een termijn van uiterlijk zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo’n geval kan het contact wel niet verdergezet worden. Het intrekken van de toestemming en het bezwaar tegen de opslag is mogelijk schriftelijk of via e-mail aan het adres dat in de juridische gegevens staat vermeld.

Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

VII. Gebruik van website-analysesystemen

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing (hierna Google-producten). Deze diensten worden aangeboden door Google LLC (“Google").

Voor het gebruik van de Google-producten worden cookies geplaatst. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Google LLC is toegetreden tot het Privacy-Shield verdrag en garandeert zodoende dat de Europese wet op gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshild.gov/list.)

Google gebruikt de in onze opdracht tot stand gekomen informatie om alle bezoeken op onze website op te slaan en analyses op te stellen over het gebruik van onze website.

Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend met actieve IP-anonimisering. Dat betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, wordt verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Door het gebruik van de Google-producten willen we vaststellen welke pagina's door u het meest bezocht worden, zodat we onze internetaanwezigheid kunnen optimaliseren.

4. Duur van de opslag

De persoonsgegevens van de gebruikers wordt na 14 maanden gewist of anoniem gemaakt.

VIII. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegeven van gebruikers worden verwerkt, zijn zij betrokkenen in de zin van de AVG en hebben zij bepaalde rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van toegang tot persoonsgegevens

De betrokkene heeft recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen omtrent het feit of de hem betreffende gegevens al dan niet door ons verwerkt worden.

Als dit het geval is, kan de betrokkene van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel verlangen over de volgende zaken:

(1) de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;

(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden of zullen worden verstrekt.

(4) de geplande duur van de opslag van persoonsgegevens of, indien hier geen concrete informatie over beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagtermijnen.

(5) het bestaan vanhet recht te verzoeken dat de persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, het recht dat de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

(6) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene werden verstrekt;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering - en, ten minste in die gevallen - nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede de draagwijdte en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Betrokkenen hebben het recht om uitsluitsel te krijgen of hun persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie overgedragen worden. In dit opzicht kunt u de passende garanties aanvragen in overeenstemming met . Art. 46 van de AVG in verband met de overdracht.

U hebt het recht informatie op te vragen of uw persoonsgegeven naar een ontvanger in een derde land of naar een internationale organisatie worden verzonden. In dit kader kunt u verlangen geïnformeerd te worden over passende waarborgen conf. Art. 46 AVG in samenhang met de verzending.

2. Recht op rectificatie

Betrokkenen hebben het recht op correctie en/of aanvulling tegenover de verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens die hen betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunnen betrokkenen de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens verlangen:

(1) als een betrokkene de juistheid van zijn persoonsgegevens betwist gedurende een periode waarin de verwerkingsverantwoordelijke in staat is om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) indien de verwerking is onrechtmatig en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(3) indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt worden met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer de beperking van de verwerking volgens bovenstaande voorwaarden is verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing

a) Verplichting tot gegevenswissing

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) De persoonsgegevens van de betrokkene zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

(2) De betrokkene herroept zijn toestemming, waarop de verwerking volgens artikel 6, lid 1, sub a), of artikel 9, lid 2, sub a) van de AVG gebaseerd is, en er is geen andere rechtsgrondslag voor verwerking;

(3) De betrokkene maakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AGV bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt in overeenstemming met artikel 21, lid 2 van de AGV bezwaar tegen de verwerking

(4) De persoonsgegevens van de betrokkene zijn onrechtmatig verwerkt;

(5) De persoonsgegevens van de betrokkene moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

(6) De persoonsgegevens van de betrokkene zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8, lid 1 AVG..

b) Informatie aan derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing bestaat niet zolang de verwerking noodzakelijk is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

(2) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) met redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h) en i), en artikel 9, lid 3 van de AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AGV, voor zover het onder lid 1 vermelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

(5) om rechtsvorderingen te laten gelden, uit te oefenen of te verdedigen

5. Recht op informatie

Als de betrokkene zijn recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke laat gelden, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie, gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijke inspanningen vergt.

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen om te weten wie deze ontvangers zijn.

6. Recht op gegevensportabiliteit

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens die hij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verlangen. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens in eerste instantie werden verstrekt, voor zover

(1) de verwerking op toestemming conform artikel 6, lid 1, sub a), of artikel 9, lid 2, sub a) van de AGV, of op artikel 6, lid 1sub b) van de AVG berust en

(2) de verwerking geautomatiseerd gebeurt.

Verder heeft de betrokkene het recht om te verlangen dat zijn persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Hierbij mogen geen rechten en vrijheden van andere personen geschonden worden.

Het recht op gegevensportabiliteit geldt niet voor een gegevensverwerking die noodzakelijk is voor het vervullen van een aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen taak van algemeen belang of uit hoofde van het openbaar gezag.

7. Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 van de AVG; met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens van de betrokkene ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketing; met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, mogen de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt worden.

Ongeacht richtlijn 2002/58/EG heeft de betrokkene de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, het recht om bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken

De betrokkene heeft het recht om zijn toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - waaronder profilering -, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet, indien het besluit:

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;

(2) is toegestaan op basis van een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten en deze verplichtingen voorzien in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 van de AGV, tenzij artikel 9, lid 2, sub a) of g) van de AGV van toepassing is en er redelijke maatregelen genomen zijn om de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gevestigd is, op de werkplek of de plaats van vermeende inbreuk, als hij van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.