Wij gebruiken cookies om u een betere online ervaring te bieden. Door het gebruik van onze website gaat u ermee akkoord, dat wij cookies plaatsen. PrivacyverklaringNoot verbergen

Privacyverklaring conform de AVG

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetgevingen inzake gegevensbescherming van de lidstaten en overige privacybepalingen is:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

Telefoon: +49 (0) 5423 - 9600
E-mail: info@nagel-group.com
Website: www.nagel-group.com

II. Adres van de functionaris gegevensverwerking

De functionaris voor gegevensverwerking is:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Corporate Data Protection Officer
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

E-mail: dataprotection@nagel-group.com

Vertrouwelijke communicatie:

Als u ervan verzekerd wilt zijn dat uw Email gericht aan ons ongelezen blijft, kunt u uw bericht versleutelen. U kunt daartoe onze openbare PGP sleutel gebruiken.

De hierbij te gebruiken vingerprint is: 8D AC F5 E7 83 14 10 B7 56 35 C3 5E F0 B9 A6 3A DC C6 47 C3

Kosteloze programma’s voor het versleutelen vind u onder andere bij https://gnupg.org

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

indien dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling van een volledig operationele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt plaats na toestemming van de gebruiker. Uitzondering hierop zijn situaties waarin een verzoek om toestemming vooraf op feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op basis van wettelijke voorschriften toegestaan is.

2. Rechtsgronden inzake verwerking van persoonsgegevens

Indien wij voor de verwerkingen van persoonsgegevens toestemming van de betroffen persoon vragen, gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid a van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor uitvoering van maatregelen vóór sluiting van een overeenkomst.

Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid c van de AVG.

Indien het verwerken van persoonsgegevens vereist is voor de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon, gebeurt dat op basis van art. 6 par. 1 lid d van de AVG.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derden en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder dan de eerstgenoemde belangen, gebeurt de verwerking op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

3. Wissen van gegevens en opslagtermijn

De persoonsgegevens van de betreffende persoon worden gewist of niet beschikbaar gemaakt, als het doel voor de opslag vervalt. Opslag kan bovendien plaatsvinden als dit conform Europese of nationale wetgever in Unierechtelijke bestuursrechtelijke bepalingen, wetten of andere voorschriften waaraan wij onderworpen zijn, is voorzien. Het niet beschikbaar maken of wissen van gegevens indien een in de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn vervalt, tenzij de noodzaak voor de verdere opslag van gegevens voor het afsluiten of vervullen van een overeenkomst bestaat.

IV. Beschikbaarstelling van de website en opstellen van logfiles

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij het openen van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem waarmee de website bekeken wordt.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1) informatie over browsertype en de gebruikte versie

(2) het besturingssysteem van de gebruiker

(3) de internetserviceprovider van de gebruiker

(4) het IP-adres van de gebruiker

(5) datum en het tijdstip van uw bezoek

(6) websites via welke het systeem van de gebruiker op onze internetpagina is gekomen

(7) websites die door het systeem van de gebruiker via onze website zijn bezocht

Deze gegevens worden ook in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logfiles is art. 6 par. 1 lid f van de AVG.2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te tonen. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van het bezoek opgeslagen blijven.

Logfiles worden opgeslagen om een goede werking van de website te garanderen. Daarnaast hebben wij de gegevens nodig voor de optimalisatie van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. De gegevens worden in deze samenhang niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van de verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Indien gegevens worden verzameld voor het beschikbaar stellen van de website, is dat zodra het bezoek aan de site wordt beëindigd.

Indien de gegevens in logfiles zijn opgeslagen, is dat uiterlijk na zeven dagen. Het is niet mogelijk de gegevens langer op te slaan. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of onleesbaar gemaakt, zodat identificatie van de openende client niet meer mogelijk is

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van gegevens in logfiles is voor de exploitatie van de website absoluut noodzakelijk. Vandaar dat de gebruiker hiervoor geen mogelijk tot het indienen van bezwaar heeft.

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website opent, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een karakteristieke karakatervolgorde die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt als de website nogmaals wordt geopend.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Bepaalde elementen op onze website vereisen dat de browser die de site opent ook na het veranderen van de site kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven door cookies:

(1) Statusweergave cookie-banner

2. Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om het gebruik van de website voor gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies op onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het veranderen van de site kan worden herkend.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1) werd de cookie-banner getoond en bevestigd.

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het opstellen van een gebruikersprofiel.

Dit is een legitiem belang voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

3. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit aan onze website verzonden. Vandaar dat u als gebruiker ook de volledige controle hebt over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kan het zijn dat niet meer alle functies op de website volledig kunnen worden gebruikt.

VI. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze websites zijn contactformulieren te vinden die gebruikt kunnen worden voor elektronische contactopname. Indien een gebruiker deze mogelijkheid gebruikt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons verzonden en hier opgeslagen. Deze gegevens zijn:

achternaam, voornaam, adres, contactinformatie (e-mail, telefoon), verzoek

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) het IP-adres van de gebruiker

(2) datum en het tijdstip

Bij de verwerking van uw gegevens wordt rekening gehouden met deze privacyverklaring.

Bovendien is het mogelijk contact op te nemen via het ter beschikking gestelde e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die via de e-mail worden meegezonden opgeslagen.

Deze gegevens worden niet aan derden buiten de Nagel-Group doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de dialoog.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens in het kader van het verzenden van een e-mail gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Indien het e-mailcontact bedoeld is voor de totstandkoming van een overeenkomst, gebeurt de verwerking daarnaast op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoermasker dient alleen voor de verwerking voor de contactopname. In het geval van een contactopname per e-mail is dit ook het benodigde legitieme belang voor het verwerken van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het overdrachtsproces worden verwerkt, dienen ertoe misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van de verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Voor persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en die die per e-mail zijn verstuurd, is dit wanneer de betreffende dialoog met de gebruiker is beëindigd. De dialoog is beëindigd als uit de toedracht blijkt dat betreffende kwestie afgehandeld is.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het overdrachtsproces zijn verzameld worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Indien de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, heeft hij te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dergelijke situaties kan de dialoog niet meer verder gevoerd worden.

Richt uw bezwaar aan het adres dat in de juridische gegevens staat vermeld.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VII. Rechten van de betrokkene

Wanneer uw persoonsgegeven worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van inzage

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging verlangen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie verlangen:

(1) de doelen waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die wordt verwerkt;

(3) de ontvanger resp. de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt.

(4) de duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, de criteria van de vaststelling van de duur van de opslag.

(5) dat u het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

(6) dat u het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht informatie op te vragen of uw persoonsgegeven naar een ontvanger in een derde land of naar een internationale organisatie worden verzonden. In dit kader kunt u verlangen geïnformeerd te worden over passende waarborgen conf. Art. 46 AVG in samenhang met de verzending.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of vervollediging ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, indien de van u verwerkte persoonsgegeven onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie direct door te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen:

(1) indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) indien de verwerking is onrechtmatig en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(3) indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt worden met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer de beperking van de verwerking volgens bovenstaande voorwaarden is verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op wissing

a) Plicht tot wissen

U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(2) u de toestemming intrekt waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(3) u bezwaar maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;

(4) uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

(6) uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betroffen persoon de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet voor zover verwerking nodig is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op kennisgeving

Heeft u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke laten gelden, is deze verplicht iedere ontvanger aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft het recht u door de verwerkingsverantwoordelijke over deze ontvangers te laten informeren.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien

(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG en

(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u verder het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Rechten en vrijheden van andere personen mogen hierdoor niet in het gedrang komen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

8. Het recht op intrekken van de verklaring van toestemming

U heeft het recht uw verklaring van toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;

(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming tot stand zijn gekomen.

Deze besluiten worden echter niet gebaseerd op de in artikel 9, lid 1 AGV, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Ten aanzien van de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maken op deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.