Souhlas s užitím cookies za účelem shromažďování osobních údajů

Soubory cookies používáme k optimalizaci a neustálému zlepšování našich webových stránek. K tomu využíváme mimo jiné i nástroj Google Analytics. Budete-li tyto webové stránky nadále užívat, udělujete tím souhlas s používáním cookies. Další informace o souborech cookies naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasím Upravit nastavení SouhlasímSouhlas s používáním cookies a se shromažďováním osobních údajů

Naše webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského nastavení. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby zajistily, že si budete vědomi shromažďování a zpracování dat, a to i prostřednictvím používání souborů cookies na našich webových stránkách.
Chceme vám dát možnost volby, zda cookies, které nejsou pro technické fungování webových stránek nezbytně nutné, budete či nebudete používat.

Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit.

Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Chcete-li aktivovat či deaktivovat služby Google Analytics a Google Ads, klikněte zde. Tento soubor cookie nám pomáhá zlepšovat výkonnost našich webových stránek

GoogleAds vycházejí z vašeho zájmu o produkty, které vám byly dříve zobrazeny na jiných webových stránkách. Pro tento účel se na vašem počítači ukládají soubory cookie, které obsahují vaši IP adresu a uživatelské údaje.
Google AdWords je nástroj společnosti Google LLC pro cílení internetové reklamy. To umožňuje zobrazit webové stránky nebo inzerované produkty ve vyhledavači Google.

Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR

I. Jméno a adresa správce

Správcem v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a veškerými národními zákony pro ochranu osobních údajů členských zemí jakož i dalších zákonných ustanovení souvisejících s ochranou osobních údajů je společnost:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

Telefon: +49 (0) 5423 - 9600
E-mail: info@nagel-group.com
Web: www.nagel-group.com

II. Adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Corporate Data Protection Officer
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

E-Mail: dataprotection@nagel-group.com

Dôverná komunikácia:

Keď si chcete byť istý, že Váš email ostane na ceste k nám neprečítaný, zakódujte Vašu správu.K tomu môžete použiť náš verejný PGP- zámok.

K nemu patriaca identifikácia znie: 8D AC F5 E7 83 14 10 B7 56 35 C3 5E F0 B9 A6 3A DC C6 47 C3

Bezplatné programy k uzamknutiu nájdete napr.na https://gnupg.org

III. Obecné informace ke zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů obecně sbíráme a využíváme jen, pokud je toto nezbytné pro poskytování funkčních internetových stránek a našeho obsahu a plnění. Sběr a využívání osobních údajů našich uživatelů probíhají pravidelně a jedině po odsouhlasení uživatelem. Výjimkou jsou případy, kdy získání souhlasu není z objektivních důvodů možné a zpracování povolují zákonné předpisy.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud se pro zpracování osobních údajů podaří získat souhlas subjektu údajů, platí jako právní základ pro zpracování osobních údajů čl. 16, odst. 1, pís. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

U zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, platí jako právní základ čl. 6, odst. 1, pís. b, GDPR. To platí též pro procesy zpracování potřebných pro přijmutí předsmluvních opatření.

Pakliže zpracování osobních údajů slouží k plnění právního závazku, jímž je naše společnost vázána, platí jako právní základ čl. 6, odst. 1, pís c, GDPR.

Pro případě že si zpracování osobních údajů vyžádají životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, platí jako právní základ čl. 6, Odst. 1, pís. d, GDPR.

Je-li zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti či třetí osoby a pokud zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nad výše uvedenými zájmy nepřevažují, platí jako právní základ pro zpracování čl. 6, odst. 1, pís. f, GDPR.

3. Mazání a doba uchovávání

Osobní údaje subjektů údajů budou smazány nebo zablokovány jakmile pomine účel pro jejich uchovávání. Osobní údaje lze nad tento rámec uchovávat pokud to předpokládají evropští či národní zákonodárci v unijních právních nařízeních, zákonech a dalších předpisech, jimž správce podléhá. K zablokování nebo smazání údajů dojde rovněž v případech, kdy uplyne jmenovanými normami předepsaná lhůta pro uchovávání, vyjma případů, kdy existuje nutnost údaje nadále uchovávat pro účely uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytování internetových stránek a vytvoření log souborů

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Při každém vyvolání internetových stránek náš systém automaticky sbírá údaje a informace od počítačového systému vyvolávajícího počítače.

Při tom jsou získávány následující údaje:

(1) Informace o typu prohlížeče a použitá verze

(2) Operační systém uživatele

(3) Poskytovatel internetových služeb (ISP) uživatele

(4) IP adresa uživatele

(5) Datum a čas přístupu

(6) Internetové stránky, ze kterých systém uživatele přešel na naše internetové stránky

(7) Internetové stránky, které jsou systémem uživatele vyvolány skrze naše internetové stránky

Údaje jsou ukládány rovněž v log souborech našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a log souborů je čl. 6, odst. 1, pís. f, GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je potřeba pro zobrazení internetových stránek na počítači uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele po dobu trvání relace uložená.

Log soubory se ukládají za účelem zajištění funkčnosti internetových stránek. Kromě toho údaje slouží k optimalizaci internetových stránek a zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů. V této souvislosti neprobíhá žádné zpracování údajů pro marketingové účely.

Na tomto účelu také máme oprávněný zájem na zpracování údajů dle čl. 6, odst. 1, pís. f, GDPR.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou smazány, jakmile přestanou být potřebné pro účel, kvůli kterému byly získány. V případě sběru údajů pro poskytování internetových stránek se tak stane v momentě ukončení dané relace.

V případě údajů uložených v log souborech se tak stane nejpozději do sedmi dnů. Uchovávání přesahující tento rámec je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo anonymizovány, takže už je nelze přiřadit ke klientovi, který internetové stránky vyvolal.

5. Možnost vznést námitku a vyžádání odstranění

Sběr údajů pro poskytování internetových stránek a ukládání údajů do log souborů je pro provoz internetových stránek nezbytně nutný. Z toho plyne, že zde stran uživatele není možnost vznést námitku.

V. Využívání souborů cookie

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Naše internetové stránky využívají cookie soubory. Cookie soubory jsou textové soubory které jsou ukládány v internetovém prohlížeči, resp. internetovým prohlížečem na počítačovém systému uživatele. Vyvolá-li uživatel nějaké internetové stránky, umožňuje se tím cookie souboru, aby se uložil v operačním systému uživatele. Tento cookie soubor obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje prohlížeč při opětovném přihlášení na internetové stránky jednoznačně identifikovat.

Soubory cookie používáme, aby používání internetových stránek bylo pro uživatele co nejpohodlnější. Některé prvky našich internetových stránek vyžadují, aby bylo prohlížeč možno identifikovat i po přechodu na jinou stránku.

V cookie souborech se ukládají a přenáší následující údaje:

(1) Ukazatel stavu cookie-banneru

2. Účel zpracování údajů

Účelem využívání technicky nezbytných cookie souborů je uživatelům zjednodušit používání internetových stránek. Některé funkce našich internetových stránek bez využití cookie souborů nelze zobrazit. U těchto stránek je potřeba, aby byl prohlížeč rozpoznán i po přechodu na jinou stránku.

Cookie soubory potřebujeme pro následující funkce:

(1) Zjištění zda byl zobrazen a potvrzen cookie-banner.

Uživatelské údaje získané prostřednictvím nezbytných cookie souborů se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Na tomto účelu také máme oprávněný zájem na zpracování osobních údajů dle čl. 6, odst. 1, pís. f, GDPR.

3. Doba uchovávání, možnost vznést námitku a vyžádání odstranění

Cookie soubor se ukládají na počítači uživatele a ten je přenáší na naše internetové stránky. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu nad využíváním cookie souborů. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookie souborů deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookie soubory lze kdykoliv smazat. To lze provádět i automaticky. Jsou li cookie soubory pro naše internetové stránky deaktivované, může se stát, že nebude možno funkce internetových stránek využívat v jejich plném rozsahu.

VI. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na našich internetových stránkách jsou k dispozici kontaktní formuláře, které lze využít pro navázání elektronického kontaktu. Využije-li uživatel této možnosti, jsou nám přeneseny a následně uloženy údaje, které zadá do zadávací masky. Těmito údaji jsou:

Příjmení, jméno, adresa, kontaktní informace (e-mail, telefon), žádost

V momentě odeslání zprávy se kromě toho uloží následující údaje:

(1) IP adresa uživatele

(2) Datum a čas

Vaše údaje budou zpracovány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kromě toho je kontakt možno navázat prostřednictvím e-mailové adresy. V tomto případě jsou uloženy e-mailem přenesené osobní údaje uživatele.

V této souvislosti nedochází k předávání údajů jakýmkoliv třetím stranám mimo skupinu Nagel-Group. Údaje jsou využívány výhradně pro účely zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování údajů předávaných v rámci přenosu e-mailů je čl. 6, odst. 1, pís. f, GDPR. Pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, je pro zpracování právním základem dále i čl. 6, odst. 1, pís. b, GDPR.

3.Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze zadávací masky nám slouží výhradně k navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu jde rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Zbylé během přenosu zpracovávané osobní údaje slouží zamezení zneužívání kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou smazány, jakmile přestanou být potřebné pro účel, kvůli kterému byly získány. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a údaje zaslané e-mailem toto platí v případě, že konverzace s daným uživatelem byla ukončena. Konverzace se považuje za ukončenou, když lze z okolností dovodit, že je dotyčná záležitost dořešena.

Během přenosu dodatečně získané osobní údaje jsou smazány nejpozději do sedmi dnů.

5. Možnost vznést námitku a vyžádání odstranění

Pokud s námi uživatel kontakt naváže e-mailem, může vůči uchovávání svých osobních údajů kdykoliv vznést námitku. V takovém případě nelze pokračovat v konverzaci.

Své námitky směřujte na adresu v impresu.

Veškeré osobních údajů, které byly uloženy v průběhu navazování kontaktu, jsou v takovémto případě smazány.

VII. Využití analytických systémů pro internetové stránky

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Tyto internetové stránky využívají nástroje Google Analytics a Google Remarketing (dále jen „produkty Google“). Tyto služby poskytuje společnost Google LLC („Google“).

V rámci používání produkt§ Google jsou využívány cookie soubory. Informace vygenerované používáním našich internetových stránek jsou zpravidla přenášeny na servery společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Společnost Google LLC se přidala k dohodě Privacy-Shield a tím zaručuje, že bude dodržovat evropské právo o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/list).

Společnost Google vygenerované informace využívá z našeho pověření, aby zaznamenala veškeré návštěvy našich internetových stránek a aby nám o využívání jejich poskytovala vyhodnocení.

Nástroj Google Analytics využíváme výhradně s aktivovanou anonymizací IP adresy. To znamená, že je vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie a dalších zemí, které přistoupily k dohodě o Evropském hospodářském prostoru, zkrácena. Jen ve výjimečných případech se celá IP adresa odešle na server společnosti Google v USA a zkrácena je tam.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování údajů, je náš oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, pís. f, GDPR).

3. Účel zpracování údajů

Pomocí produktů Google chceme zjišťovat, které stránky a v jakém rozsahu navštěvujete, abychom na základě toho zobrazování našich internetových stránek mohli optimalizovat.

4. Doba uchovávání

Osobní údaje uživatelů jsou po 14 měsících smazány nebo anonymizovány.

5. Možnosti vznešení námitky a vyžádání odstranění

Zpracovávání cookie souborů můžete zamezit příslušným nastavením ve vašem internetovém prohlížeči; dále můžete společnosti Google zabránit, aby sbírala a zpracovávala údaje vygenerované cookie souborem, které se vztahují k vašemu využívání našich internetových stránek, tím, že pod následujícím odkazem stáhnete zde nabízený plug-in pro váš prohlížeč, a tento nainstalujete.

VIII. Práva subjektu údajů

Jsou-li zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjekt údajů ve smyslu GDPR a vůči správci vám přísluší následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Od správce můžete vyžadovat potvrzení o tom zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pakliže k takovému zpracovávání dochází, můžete od správce vyžadovat následující informace:

(1) účely, pro které se osobní údaje zpracovávají;

(2) kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;

(3) příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým byly nebo stále jsou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají;

(4) plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, pakliže k tomuto nelze poskytnout přesné informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;

(5) existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo práva na vznesení námitky proti tomuto zpracování;

(6) existence práva na podání stížnosti dozorovému úřadu;

(7) veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů;

(8) existence procesu automatického rozhodování včetně profilování dle čl. 22, odst. 1 a 4, GDPR, a – přinejmenším v těchto případech – vypovídající informace o využitých logických procesech jakož i dosahu a kýžených výsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Přísluší vám právo vyžadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, byly přeneseny do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste ohledně přenosu byli informováni o patřičných zárukách dle čl. 46 GDPR.

2. Právo na opravu

Jsou-li zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, máte vůči správci právo na opravu a/nebo doplnění. Správce musí opravu provést bez prodlení.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících předpokladů můžete vyžadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

(1) když správnost osobních údajů, které se vás týkají, rozporujete po dobu, jaká správci umožňuje správnost osobních údajů ověřit;

(2) když je zpracování neoprávněné a vy smazání osobních údajů odmítnete a namísto toho vyžadujete omezení využívání těchto osobních údajů;

(3) když správce osobní údaje již pro účely zpracování nadále nepotřebuje, avšak vy je potřebujete pro účely uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků, nebo

(4) když jste proti zpracování dle čl. 21, odst. 1, GDPR vznesli námitku a ještě nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody vašimi, či nikoliv.

Pakliže bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, smí být tyto údaje – stranou od jejich ukládání – zpracovávány jen s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění výkonu nebo obrany právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Pakliže bylo zpracování omezeno na základě výše uvedených předpokladů, budete před případným zrušením tohoto omezení o této skutečnosti informováni správcem.

4. Právo na výmaz

4. Právo na výmaz

a) Povinnost výmazu

Po správci můžete vyžadovat, aby osobní údaje, které se týkají vás, bez prodlení smazal, načež je správce povinen tyto údaje neprodleně smazat, pokud je k tomu některý z následujících důvodů:

(1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou pro účely, kvůli kterým byly získány nebo zpracovávány, potřeba.

(2) Odvoláváte svůj souhlas, o který se zpracování dle čl. 6, odst. 1, pís. a nebo čl. 9, odst. 2, pís. a, GDPR opírá a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

(3) Dle čl. 21, odst. 1, GDPR vznášíte námitku proti zpracování a nejsou zde žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznášíte námitku proti zpracování dle čl. 21, odst. 2, GDPR.

(4) Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovávány neoprávněně.

(5) Smazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné kvůli splnění právního závazku dle unijního práva nebo práva členského státu, kterému správce podléhá.

(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti získány v souladu s čl 8, odst. 1, GDPR.

b) Informace pro třetí strany

Pakliže správce osobní údaje, které se vás týkají, zveřejnil a je-li dle čl. 17, odst. 1, GDPR zavázán je smazat, tak za zohlednění dostupné technologie a nákladů na její implementaci přijme přiměřená opatření, i technické povahy, k uvědomění správců odpovědných za zpracování údajů, kteří dané osobní údaje zpracovávají, o skutečnosti, že vy coby subjekt údajů od nich požadujete smazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje či kopií nebo replik těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na výmaz se neuplatňuje v případě, že je zpracování nezbytné

(1) za účelem výkonu práva na svobodný projev a svobodné informace;

(2) za účelem splnění právního závazku, který zpracování dle unijního práva nebo práva členského státu, kterému správce podléhá, vyžaduje, nebo plnění úlohy, která je ve veřejném zájmu nebo je výkonem veřejné moci, která byla na správce přenesena;

(3) z důvodů plynoucích z veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle čl. 9, odst. 2, pís. h a i jakož i čl. 9, odst. 3, GDPR;

(4) pro archivační účely plynoucí z veřejného zájmu, vědecké či historické výzkumné účely či pro účely statistické, dle čl. 89, odst. 1, GDPR, pakliže je právo jmenované v oddílu a) pravděpodobně znemožní nebo výrazně omezí cíle takovéhoto zpracování, nebo

(5) za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků.

5. Právo na informace

Pakliže jste vůči správci uplatnili svoje právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, informovat o jejich opravě, smazání či o omezení jejich zpracování, vyjma případů kdy je toto nemožné nebo kdy by si to vyžádalo neúměrně vysoké náklady.

Vůči správci vám přísluší právo být o těchto příjemcích informováni.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na zaslání osobních údajů, které se vás týkají, které jste dali správci k dispozici, a to v běžném strojově čitelném formátu. Dále máte právo tyto údaje přenést jinému správci, aniž by vás v tom správce, kterému jste osobní údaje poskytli, omezoval, pakliže

(1) se zpracování zakládá na souhlasu dle čl. 6, odst. 1, pís. a, GDPR nebo čl. 9, odst. 2, pís. a, GDPR nebo na smlouvě dle čl. 6, odst. 1, pís. b, GDPR a

(2) zpracování probíhá za využití automatizovaných procesů.

Při výkonu tohoto práva dále máte právo vymáhat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly správcem zaslány přímo jinému správci, pakliže toto lze technicky uskutečnit. Tímto nesmí být dotčeny svobody a práva dalších osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění úlohy ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, která byla na správce přenesena.

7. Právo na vznešení námitky

Máte právo v souladu s čl. 6, odst. 1, pís. e nebo f, GDPR vůči zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, kdykoliv vznést námitku; to se vztahuje i na profilování opírající se o tato ustanovení.

Správce osobní údaje, které se vás týkají, nadále nezpracovává, ledaže doloží naléhavé ochranyhodné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Zpracovávají-li se osobní údaje, které se vás týkají, za účelem provozování přímého marketingu, máte právo vůči zpracovávání kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takovéto reklamy; toto se vztahuje i na profilování, pakliže je toto na přímou reklamu navázáno.

Vznesete-li námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, nebudou osobní údaje, které se vás týkají, nadále za tímto účelem zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti máte možnost – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – své právo na vznesení námitky uplatňovat prostřednictvím automatizovaných procesů s využitím technických specifikací.

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu, v rámci práva na ochranu osobních údajů

V rámci práva na ochranu osobních údajů máte právo své prohlášení o souhlasu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se nedotýká oprávněnosti zpracování, které na základě souhlasu až do odvolání probíhalo.

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování

zpracování – včetně profilování – které vůči vám rozvine právní účinek nebo vás podobným způsobem významně omezí. To neplatí, když je rozhodnutí

(1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,

(2) přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, a když tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro zachování vašich práv a svobod jakož i vašich oprávněných zájmů, nebo

(3) učiněno s vaším souhlasem.

Tato rozhodnutí se však nesmí zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů dle čl. 9, odst. 1, GDPR, pakliže neplatí čl. 9, odst. 2, pís. a nebo g, a pakliže byla přijata přiměřená opatření pro ochranu práv a svobod jakož i vašich oprávněných zájmů.

V případech jmenovaných v (1) a (3) přijímá správce přiměřená opatření pro zachování práv svobod jakož i vašich oprávněných zájmů, kam spadají přinejmenším právo na vymáhání zásahu osoby stran správce, právo na předložení vlastního stanoviska a právo na rozporování rozhodnutí.

10. Právo na podání stížnosti dozorovému úřadu

Aniž jsou tím dotčeny jiné správněprávní nebo soudní právní příkazy, máte v případě, že dojdete názoru, že je zpracováváním osobních údajů, které se vás týkají, porušováno GDPR, právo podat stížnosti dozorovému úřadu, zejména ve členském státě vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa domnělého porušení.

Dozorový úřad, u kterého je stížnost podána, uvědomí stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního právního příkazu dle čl. 78 GDPR.